Název projektu: Centrum denních služeb Další cesta

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008415

Datum zahájení: 1. 2. 2018 Datum ukončení: 31. 3. 2020

Popis

Projekt realizuje stavbu Centra denních služeb Další cesta pro poskytování sociální služby dle §45 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Toto centrum se bude nacházet v Cholticích a jeho celková kapacita bude 12 osob. Cílovými skupinami jsou osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně vyloučené či tímto ohrožené. Díky realizaci projektu dojde k výstavbě objektu a vytvoření zázemí pro poskytování sociální služby, jež na území MAS Železnohorský region chybí.

Cíle

Stanovené cíle projektu jsou následující:

  • Vybudovat nové prostory pro fungování Centra denních služeb.
  • Zahájit poskytování služeb.

Cílem projektu je vybudovat nové prostory tak, aby v nich mohla začít fungovat nová sociální služba pro osoby zdravotně postižené, sociálně vyloučené či tímto ohrožené. V rámci projektu tak dojde k vybudování vhodných a zajímavých prostorů pro tyto cílové skupiny. Následně pak bude zahájeno poskytování této služby pro výše jmenované cílové skupiny.

 

Projekt se zaměřuje na vybudování zázemí pro realizaci centra denních služeb, jež poskytne cílovým skupinám:

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Výsledky

Výsledkem projektu bude Centrum denních služeb Další cesta s okamžitou denní kapacitou 12 osob zdravotně postižených, sociálně vyloučených či tímto ohrožených osob.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.