Společnost DALŠÍ CESTA z.s. byla založena z důvodu potřebnosti dané služby na Přeloučsku s cílem pomoci zdravotně znevýhodněným dospělým lidem z Choltic a blízkého okolí, zapojit se do běžného života naší společnosti. Věříme, že tito lidé chtějí a mají právo žít důstojným a smysluplným životem.

Statutárním orgánem spolku jsou:

Předsedkyně:
Lenka Brožková
721 459 451, brozkova@email.cz

Jednatelka:
Mgr. Lenka Šturmová
724 516 885, Brozkova.Lenka@seznam.cz

Členové výboru:
Martin Šturma
Jan Brožek

Stanovy zapsaného spolku Další cesta

Úplné znění ke dni 28.11.2016

čl. I
Úvodní ustanovení

 1. Název spolku: Další cesta z.s. (dále též „spolek“).
 2. Sídlo spolku: U školy 332, 533 61 Choltice
 3. Další cesta je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 4. Další cesta je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, zejména sdružování a zkvalitňování života dospělých lidí s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením.
 5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku a podpůrně zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.čl. II
Činnost spolku

Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:

 1. Prosazovat, zastupovat a respektovat práva lidí s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením a lidí s autismem, především pak právo na důstojný život; vytvářet podmínky pro plnohodnotný, integrovaný a nezávislý způsob života lidí se zdravotním postižením a jejich rodin.
 2. Provozovat sociální službu centrum denních služeb v přiměřené míře, aby lidé s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením a lidé s autismem mohli vést pokud možno nezávislý plnohodnotný život v přirozeném prostředí, aby zůstali nebo se stali běžnou součástí prostředí, ve kterém žijí, aby v rámci svých možností smysluplně pracovali a byla jim umožněna občanská angažovanost, za účelem prosazování jejich práv a svobod. Spočívající zejména ve spolupráci se sociálními odbory veřejné správy a orgány místních samospráv.
  A za tímto účelem i nabývat nemovité věci.
 3. Sdružovat se za účelem zkvalitňování života dospělých lidí s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením a lidí s autismem v Centru denních služeb Další cesta z.s., pořádat přednášky a poradenství.
 4. Organizovat rekondiční a rehabilitační pobyty, výlety a vycházky, poznávací akce, zájezdy, exkurze a klubová setkání.
 5. Umožnit rodičům a rodinným příslušníkům klientů vzájemně se společensky i neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností či znalostí, poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností
 6. Pořádat společenské, kulturní a sportovní akce pro širší veřejnost
 7. Organizování seminářů, besed a přednášek, benefičních akcí , plesů , karnevalů a divadelních představení.
 8. Za účelem zajištění částečného samofinancování a zviditelnění práce lidí s postižením provozovat terapeutický obchod s integrovanou dílnou, prodávat výrobky vzniklé při činnosti spolku, nakupovat a prodávat výrobky za účelem podpory činnosti spolku.


Čl. III
Členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku Další cesta (dále jen, člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 2. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.
 3. Ukončení členství
  (a) dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru
  (b) úmrtím člena
  (c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze sdružení; výbor sdružení má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání sdružení
  (e) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu.
 4. Práva členů:
  (a) účastnit se činnosti spolku
  (b) být pravidelně informován o dění ve spolku
  (c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny
  (d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání
  (e) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku
 5. Povinnosti členů:
  (a) chránit a zachovávat dobré jméno spolku, zdržet se jednání, které by zavdalo příčinu k poškození dobrého jména spolku
  (b) dodržovat stanovy spolku
  (c) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s činností spolku, které nejsou veřejnosti běžně přístupné a o skutečnostech, jejichž zveřejněním by mohla být způsobena škoda spolku nebo byla ohrožena činnost spolku
 6. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
 7. Výbor sdružení je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.


čl. IV
Orgány spolku

 1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
 2. (a) členská schůze
  (b) výbor
  (c) předseda
  (d) jednatel
 3. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
 4. Členská schůze je tvořena shromážděním většiny členů spolku.
 5. Funkční období členů volených orgánů je pětileté. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

čl. V
Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:
  (a) určit hlavní zaměření činnosti spolku
  (b) rozhodovat o změně stanov
  (c) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků,
  (d) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem,
  (e) schvalovat výsledek hospodaření spolku
  (g) hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů
  (h) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku
 2. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby
 3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
 4. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážné ohrožení fungování jeho poslání, nelze mu je poskytnout.
 5. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.
 6. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.
 7. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
 8. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.


čl. VI
Výbor

 1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a rozhodnutí členské schůze po celé své funkční období.
 2. Výbor je statutárním orgánem a má 4 členy. Jménem spolku jedná předseda nebo jednatel samostatně.
 3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy nebo zaměstnance sdružení. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
 4. Výbor je svoláván předsedou nebo jednatelem podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.
 5. Pozvání na schůzi výboru musí být písemné a musí být odesláno s programem nejméně čtrnáct dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a pouze pokud to výbor po svém svolání schválí.
 6. Předseda nebo jednatel je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to alespoň jeden z jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.
 7. Do výlučné kompetence výboru patří:
  (a) svolávat členskou schůzi,
  (b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
  (c) posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi,
  (d) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
  (f) přijímat členy spolku, rozhodovat o jejich vyloučení,
  (g) schvalovat interní organizační normy spolku


čl. VII
Předseda

 1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek právně jedná. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis předseda výboru. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením předmětu právního jednání.
 2. Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.
 3. K výlučným kompetencím předsedy patří:
  (a) vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání
  (b) svolání a vedení schůzí výboru,
  (c) pracovní dohled nad zaměstnanci spolku,
  (d) rozhodovat o pracovních stážích a spolupráci dobrovolníků


čl. VIII
Jednatel

 1. Jednatel je druhým výkonným představitelem spolku a navenek za spolek právně jedná. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis jednatel výboru.
 2. Jednatel je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu jednateli. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového jednatele.
 3. K výlučným kompetencím jednatele patří:
  (a) vedení členské schůze, jestliže ji nemůže vést předseda, ověřování její usnášení schopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání
  (b) svolání a vedení schůzí výboru,
  (c) pracovní dohled nad zaměstnanci spolku,
  (d) rozhodovat o pracovních stážích a spolupráci dobrovolníků
 4. Předseda a jednatel se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze, zejména ustanovením § 159 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
 5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.čl. VIII
Majetek a hospodaření

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z hospodaření ze svým majetkem.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
 4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
 6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
 7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.
 8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.čl. X
Závěrečná ustanovení

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek Další cesta.
 3. Stanovy navrhuje přípravný výbor ve složení:Lenka Brožková
Mgr. Lenka Šturmová